Rây phân tử NSP-4

biểu tượng sản phẩm

Rây phân tử NSP-4

Rây phân tử NSP-4, còn được gọi là zeolite NSP-4 hoặc zeolith NSP-4, là một chất hấp phụ loại phân tách vận tốc. Nó chủ yếu sử dụng đặc tính hấp phụ nitơ nhanh hơn metan. Độ chọn lọc động học của nitơ đối với mêtan là 405. So với sàng phân tử cacbon kiểu tách vận tốc truyền thống, vật liệu hấp phụ NSP-4 có ưu điểm là dung lượng hấp phụ nitơ lớn nhanh hơn tốc độ hấp phụ nitơ. Nó thích hợp hơn để làm giàu metan.

zeolit ​​để tách không khí lạnh

Ứng dụng chính

Nhu cầu của giải pháp sàng phân tử?