ตะแกรงโมเลกุล NSP-4

สินค้า-ไอคอน
สินค้า-ไอคอน

ตะแกรงโมเลกุล NSP-4

ตะแกรงโมเลกุล NSP-4 เรียกอีกอย่างว่าซีโอไลต์ NSP-4 หรือซีโอลิท NSP-4 เป็นตัวดูดซับแบบแยกความเร็ว ส่วนใหญ่ใช้คุณลักษณะของการดูดซับไนโตรเจนได้เร็วกว่ามีเทน หัวกะทิทางจลนศาสตร์ของไนโตรเจนถึงมีเทนคือ 405 เมื่อเปรียบเทียบกับตะแกรงโมเลกุลคาร์บอนแบบแยกความเร็วแบบเดิม ตัวดูดซับ NSP-4 มีข้อดีของความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนที่มากกว่าที่เร็วกว่าอัตราการดูดซับไนโตรเจน เหมาะสำหรับการเติมก๊าซมีเทนมากกว่า

ซีโอไลต์สำหรับการแยกอากาศด้วยความเย็น

แอปพลิเคชันหลัก

ต้องการสารละลายตะแกรงโมเลกุลหรือไม่